Условия на услугата на Workplace


ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СКЛЮЧВАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ОНЛАЙН УСЛОВИЯ НА WORKPLACE („СПОРАЗУМЕНИЕ“) ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУГО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И ЧЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ПЪЛНИ ПРАВОМОЩИЯ ДА ОБВЪРЖЕТЕ ТОВА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО. СЛЕДВАЩИТЕ СПОМЕНАВАНИЯ НА „ВИЕ“, „ВАШ/ВАША/ВАШЕ/ВАШИ“ ИЛИ „КЛИЕНТ“ ОЗНАЧАВАТ ТОВА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.
Ако основното място на извършване на дейността Ви се намира в САЩ или Канада, настоящото Споразумение е съглашение между Вас и Meta Platforms, Inc. В противен случай настоящото Споразумение е съглашение между Вас и Meta Platforms Ireland Ltd. Споменаванията на „Meta“, „ние“, „нас“ или „нашите“ означава или Meta Platforms, Inc., или Meta Platforms Ireland Ltd., както е уместно.
Посочените условия са приложими за използването на Workplace от Ваша страна. Приемате, че е възможно функциите и функционалността на Workplace да варират, както и да се променят с течение на времето.
Някои термини с главни букви са дефинирани в Раздел 12 (Определения), а други са дефинирани контекстуално в настоящото Споразумение.
 1. Използване на Workplace
  1. Вашите права на ползване. По време на Срока разполагате с неизключително, непрехвърлимо и неподлицензируемо право на достъп до и използване на Workplace съгласно условията на това Споразумение. Използването на Workplace е ограничено до Потребителите (включително, когато е приложимо, тези на Вашите Свързани лица), за които активирате акаунти, и Вие носите отговорност за всички Потребители и спазването на настоящото Споразумение от тяхна страна, както и за техния достъп до и използване на Workplace. За яснота Workplace се предоставя като услуга на Вас, а не индивидуално на Потребителите.
  2. Акаунти. Вашата информация за регистрация и администраторски акаунт трябва да е точна, пълна и поддържана в актуален вид. Потребителските акаунти са за отделните Потребители и не може да се споделят или прехвърлят. Трябва да пазите поверителността на всички идентификационни данни за вход и Вие се съгласявате незабавно да уведомите Meta, ако откриете неразрешено използване на Вашите акаунти или идентификационни данни за вход.
  3. Ограничения. Вие няма (и няма да позволявате на друго лице): а) да използвате Workplace от името на трето лице или да предоставяте под наем или на лизинг, да осигурявате достъп до или подлиценз за Workplace на което и да е трето лице, с изключение на Потребителите, както е разрешено в настоящия документ; б) да подлагате на обратно конструиране, да декомпилирате, да деасемблирате или по друг начин да се опитвате да получите изходния код на Workplace, освен доколкото е изрично позволено от приложимото право (и тогава само при предварително известие до Meta); в) да копирате, модифицирате или създавате производни разработки на Workplace; г) да премахвате, модифицирате или прикривате всякакви бележки за право на собственост или друго право, съдържащи се в Workplace; или д) да разпространявате публично техническа информация относно работата на Workplace.
  4. Настройка. По време на настройването на Вашето копие на Workplace ще определите един или повече Потребители като системни администратори на Вашата общност в Workplace, които отговарят за управлението на Вашето копие на Workplace. Във всеки момент трябва да гарантирате, че разполагате с поне един активен системен администратор за Вашето копие на Workplace.
  5. Workplace API. По време на Срока Meta има право да направи налични за Вас един или повече API на Workplace, за да разработвате и използвате услуги и приложения, които допълват Вашето използване на Workplace. Всяко използване на API на Workplace от Вас, Потребителите Ви или трета страна, действаща от Ваше име, се регулира от приложимите разпоредби на Условията на платформата Workplace, налични на workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, изменяни периодично от Meta.
  6. Поддръжка. Предоставяме Ви поддръжка за Workplace чрез раздела за директна поддръжка в администраторския панел на Workplace („Канал за директна поддръжка“). Имате възможност да подавате заявка за поддръжка с цел решаване на въпроси или докладване на проблем, засягащи Workplace, като изпратите билет през Канала за директна поддръжка („Билет за поддръжка“). За всеки Билет за поддръжка получавате първоначален отговор от нас в рамките на 24 часа, считано от момента на получаване на имейл с потвърждение, че Вашият Билет за поддръжка е изпратен валидно чрез Канала за директна поддръжка.
 2. Вашите данни и задължения
  1. Вашите данни. Съгласно това Споразумение:
   1. Вие запазвате всички права, собственост и интереси (включително права на интелектуална собственост) върху и във връзка с Вашите данни;
   2. по време на Срока Вие предоставяте на Meta неизключително, валидно за целия свят, безвъзмездно и напълно заплатено право на ползване на Вашите данни единствено за предоставяне на Workplace (и свързаната поддръжка) към Вас съгласно настоящото Споразумение; и
   3. Вие потвърждавате, че Meta е обработващият данни и че Вие сте администраторът на Вашите лични данни, както и че, сключвайки това Споразумение, Вие инструктирате Meta да обработва Вашите данни от Ваше име само за целите, указани в това Споразумение, и съгласно условията на това Споразумение (включително Допълнението за обработване на данни).
  2. Вашите задължения. Вие се съгласявате а) да носите цялата отговорност за точността и съдържанието на Вашите данни; б) да получите всички необходими права и съгласия, изисквани по Законите, от Вашите Потребители и всяка съответно трето лице, за да позволите събирането и използването на Вашите данни, както е предвидено в това Споразумение; и в) че Вашето използване на Workplace, включително Вашите данни и тяхното използване, няма да наруши никакви Закони или права на трети лица, включително права на интелектуална собственост, поверителност или публичност. Ако някои Ваши данни са подадени или използвани в нарушение на този Раздел 2, Вие се съгласявате да ги премахнете незабавно от Workplace. Вие сте изцяло отговорни за всяко решение да споделяте Вашите данни между Потребители или с трети лица, и Meta не носи отговорност за използването, достъпа до, изменението, разпространението или изтриването на Вашите данни от тези лица, за които Вие или Вашите Потребители правите данните достъпни.
  3. Забранени данни. Вие се съгласявате да не подавате на Workplace никаква информация или данни, които се подчиняват на защита и/или ограничения на разпространението съгласно приложимите закони и/или подзаконови нормативни актове („Забранена информация“). По отношение на здравната информация Вие приемате, че Meta не е Бизнес партньор или подизпълнител (като тези термини са дефинирани тези термини в Закона за преносимост и отчетност на здравните осигуровки („HIPAA“)) и че Workplace не е съответстващ на HIPAA продукт. Meta няма да носи отговорност съгласно настоящото Споразумение за Забранена информация, независимо от всякакви текстове, които постановяват обратното в настоящия документ.
  4. Гарантиране на защита. Вие ще предоставяте обезщетение, защита и неприкосновеност на Meta (и нейните Свързани лица и техните директори, ръководни кадри, служители, агенти и представители) от и срещу всички претенции (от трети лица и/или Потребители), разходи, щети, задължения и разноски (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или във връзка с Вашето нарушение или предполагаемо нарушение на този Раздел 2 или по друг начин свързани с Вашите данни, Вашите политики или използването на Workplace в нарушение на настоящото Споразумение. Meta може да участва в защитата и уреждането на такива претенции със собствен защитник и за своя сметка. Нямате право да уреждате никакви претенции без предварителното писмено съгласие на Meta, ако уреждането изисква Meta да предприеме каквото и да било действие, да се въздържи от предприемане на действие или да поеме отговорност.
  5. Архивиране и изтриване на данни. Meta не предоставя услуга за архивиране и единствено Вие носите отговорност за създаването на резервни копия на Вашите данни. Можете да изтриете Вашите данни, съдържащи Потребителско съдържание, по всяко време на срока чрез системната администраторска функционалност на Workplace.
  6. Обобщени данни. Съгласно това Споразумение имаме право също така да генерираме обобщени статистически и аналитични данни, извлечени от Вашето използване на Workplace („Обобщени данни“), но тези Обобщени данни няма да включват Вашите данни или някакви лични данни.
 3. Сигурност на данните
  1. Сигурност на Вашите данни. Ние ще използваме подходящи технически, организационни и защитни мерки, предназначени да предпазват Вашите данни, които притежаваме, от неразрешен достъп, промяна, разкриване или унищожаване, както е описано по-подробно в Допълнението за сигурност на данните.
  2. Законосъобразно разкриване и искания на трети лица. Принципно Вие носите отговорност за предоставянето на отговори на искания на трети лица, свързани с Вашите данни, като например регулатори, Потребители или правоприлагащи органи („Искания на трети лица“), но Вие разбирате, че в отговор на Искане на трето лице Meta може да разкрие Вашите данни, за да спази правни изисквания. В такива случаи ние ще, доколкото е позволено от закона и условията на Искането на третото лице, полагаме разумни усилия: а) да Ви уведомим за получаването на Искане на трето лице и да поискаме от третото лице да се свърже с Вас; и б) да се съобразим с Вашите разумни молби относно Вашите усилия да се противопоставите на Искане на трето лице за Ваша сметка. Първо ще се стремите да получите необходимата информация, за да отговорите на Искането на трето лице сами, и ще се свържете с нас само ако не можете в рамките на разумните усилия да получите тази информация.
 4. Плащане
  1. Такси. Вие приемате да платите на Meta стандартите такси за Workplace (понастоящем налични тук: https://www.workplace.com/pricing) за използването на Workplace от Ваша страна, подчинено на който и да е безплатен пробен период, както е описано в Раздел 4.f (Безплатен пробен период), освен ако не е одобрено друго в подписан писмен документ. Всички такси съгласно настоящото Споразумение ще бъдат изплащани в USD, освен ако не е указано друго в продукта или не е одобрено друго в подписан писмен документ. Всички такси се уреждат изцяло в съответствие с метода Ви на плащане съгласно Раздел 4.b. Закъснелите плащания подлежат на такса за услуга, равна на 1,5% на месец от дължимата сума или максималната позволена от закона сума, като се прилага по-малката от двете суми.
  2. Метод на плащане. При сключване на настоящото Споразумение Вие приемате да уреждате таксите съгласно една от двете категории на плащане: (i) клиент на платежна карта (независимо дали за директно плащане или чрез платформа за плащане на трета страна) или (ii) фактуриран клиент, определено по преценка на Meta. Клиентите на платежни карти могат (единствено по преценка на Meta) да станат фактурирани клиенти (и обратно) въз основа на фактори, като броя на Потребителите и кредитоспособността, но Meta си запазва правото да Ви прекласифицира като клиент на платежна карта или фактуриран клиент по всяко време.
   1. Клиенти на платежни карти. Клиентите на платежни карти ще бъдат таксувани по определената от тях платежна карта за използването на Workplace.
   2. Фактурирани клиенти. На фактурираните клиенти ще бъде отпусната кредитната линия чрез Meta и ще им се издават фактури на месечна база, освен ако не е одобрено друго в подписан писмен документ. Ако бъдете категоризирани като фактуриран клиент, в рамките на 30 дни от датата на фактурата ще заплащате всички такси, дължими по настоящото Споразумение, в пълен размер и с превод на разполагаеми средства, както е указано от нас.
   3. Вие се съгласявате да получим Вашия бизнес кредитен доклад от кредитно бюро при приемането на настоящото Споразумение или по всяко време след това.
  3. Данъци. Всички такси се посочват без каквито и да било приложими данъци и от Вас се изисква да заплащате и понасяте всякакви данъци върху продажбите, ползването, стоките и услугите, данък добавена стойност, данък при източника или подобни данъци или мита, местни или чуждестранни, свързани с трансакциите по настоящото Споразумение, различни от данъците, базирани на доходите на Meta. Вие ще заплащате всички суми, дължими по настоящото Споразумение, изцяло без прихващане, насрещна претенция, приспадане или удържане. В случай че някое плащане, извършено по настоящото Споразумение, подлежи на приспадане или удържане, Вие ще бъдете отговорни да извършите съответното плащане на данъчните органи, като сте финансово отговорни за лихвите, санкциите, глобите или други подобни задължения, произтичащи от Вашето несвоевременно изплащане на тези данъци към съответните държавни органи. Вие потвърждавате и приемате, че имате достъп до и използвате Workplace на адреса за фактуриране, посочен в това Споразумение или предоставен по друг начин писмено, и ако този адрес е в САЩ, ние ще Ви таксуваме за приложимия данък върху продажбите/ползването във САЩ въз основа на местоположението на Вашия адрес за фактуриране. Ако даден данъчен орган в щат на САЩ твърди, че Meta е трябвало да събере данъци от Вас, а Вие сте платили тези данъци директно на щата, Вие се съгласявате да ни предоставите доказателство, че този данък е платен (по задоволителен начин за този данъчен орган), в рамките на 30 (тридесет) дни от писменото искане на Meta. Вие се съгласявате да ни обезщетявате за недоплащане или неплащане на всякакви данъци, неустойки и лихви.
  4. Временно преустановяване. Без да се засягат другите ни права по това Споразумение, ако не платите някакви такси към датата на падежа, имаме право да преустановим временно всички или част от услугите на Workplace (включително достъпа до платени услуги), докато плащането бъде извършено изцяло.
  5. Безплатен достъп до Workplace for Good. Независимо от съдържащото се в Раздел 4.a, ако кандидатствате за безплатен достъп съгласно програмата Workplace for Good и Meta определи, че отговаряте на условията в съответствие с политиките на Meta (понастоящем посочени на https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), ние ще Ви предоставим Workplace безплатно в съответствие с тези политики в бъдеще. Ако в резултат на промяна в нашите политики Вие вече не отговаряте на условията за безплатен достъп, тогава Meta ще Ви предостави 3-месечно (тримесечно) предизвестие за това и след подобно известие ще бъде приложим Раздел 4.a.
  6. Безплатен пробен период. Meta може да Ви предложи безплатен пробен период на Workplace за фиксиран период, чиято продължителност се определя единствено по усмотрение на Meta и ще Ви бъде съобщено чрез администраторския панел на Вашето копие на версия Workplace. В края на всеки такъв безплатен пробен период ще бъде приложим Раздел 4.a (Такси).
 5. Поверителност
  1. Задължения. Всяка страна се съгласява, че цялата търговска, техническа и финансова информация, която получава (като „Получаваща страна“) от разкриващата страна във връзка с това Споразумение („Разкриваща страна“), представлява поверителна интелектуална собственост на Разкриващата страна („Поверителна информация“), при условие че е обозначена като поверителна или собствена към момента на разкриването или би трябвало да е известна (в рамките на разумното) на Получаващата страна като поверителна или собствена поради естеството на разкритата информация и обстоятелствата, свързани с разкриването. Освен както е изрично разрешено в този документ, Получаващата страна 1) ще пази поверителността и няма да разкрива каквато и да е Поверителна информация на трети лица и 2) няма да използва Поверителна информация за каквато и да е друга цел освен за изпълнението на своите задължения и за упражняването на правата си по настоящото Споразумение. Получаващата страна може да разкрие Поверителна информация на своите служители, агенти, изпълнители и други представители, които имат легитимна нужда да я знаят (включително за Meta тези нейни Свързани лица и подизпълнители, посочени в Раздел 11.j), при условие че тези лица са обвързани със задължения за поверителност, които не по-малко защитават Поверителната информация на Разкриващата страна от посочените в Раздел 5, както и че Получаващата страна остава отговорна за спазването от страна на всяко подобно лице на условията на настоящия Раздел 5.
  2. Изключения. Задълженията за поверителност на Получаващата страна няма да се прилагат към информацията, която Получаващата страна може да докаже, че: (а) е притежавала правомерно или е знаела преди получаването на Поверителната информация; б) е или е станала публично достояние без вина на Получаващата страна; в) е получена правомерно от Получаващата страна от трето лице без нарушение на задължението за поверителност; или г) е независимо разработена от служители на Получаващата страна, които не са имали достъп до тази информация. Приемащата страна може да направи разкриване в степента, изисквана от Законите или съдебна заповед, при условие че (освен ако това не е забранено от Законите) Получаващата страна уведоми предварително Разкриващата страна и сътрудничи в каквото и да е усилие за получаване на поверително третиране на информацията.
  3. Обезпечителни мерки. Приемащата страна признава, че използването или разкриването на Поверителна информация в нарушение на този Раздел 5 може да причини значителна вреда, при която само възстановяването на щетите не би било достатъчно средство за защита, и затова при заплаха или реално използване или разкриване от Получаващата страна Разкриващата страна има право да потърси подходяща справедлива обезпечителна мярка в допълнение към всякакво друго средство за правна защита, с което разполага по закон.
 6. Права на интелектуална собственост
  1. Собственост на Meta. Това е споразумение за достъп до и използване на Workplace и не се прехвърлят права на собственост на Клиента. Meta и нейните лицензодатели запазват всички права, права на собственост и интереси (включително всички права на интелектуална собственост) върху и във връзка с Workplace, Обобщените данни, всякакви и всички свързани с тях технологии, производни разработки, модификации или подобрения на някое от изброените по-горе, създадени от или от името на Meta, включително въз основа на Вашата Обратна връзка (дефинирана по-долу). Не Ви се предоставят никакви права, освен ако изрично не е посочено в това Споразумение.
  2. Обратна връзка. Ако подавате коментари, въпроси, предложения, ситуации или други отзиви, свързани с използването на Workplace или неговия API или другите ни продукти или услуги („Обратна връзка“), ние можем свободно да използваме тези отзиви във връзка с някои от нашите продукти или услуги или тези на нашите Свързани лица, без да имаме задължение да Ви възнаградим или компенсираме.
 7. Отказ от гаранция
  META ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА НЕЧИИ ПРАВА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ WORKPLACE ЩЕ РАБОТИ НЕПРЕКЪСНАТО И БЕЗ ГРЕШКИ. ИМАМЕ ПРАВО ДА ПОЗВОЛИМ НА ТРЕТИ ЛИЦА ДА РАЗРАБОТВАТ И ДА ПРАВЯТ НАЛИЧНИ УСЛУГИ И ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО КЪМ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА WORKPLACE, ИЛИ ИМАМЕ ПРАВО ДА ПОЗВОЛИМ НА WORKPLACE ПО ДРУГ НАЧИН ДА СЕ ИНТЕГРИРА С ДРУГИ УСЛУГИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. META НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е УСЛУГИ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО ИЗБЕРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С WORKPLACE. ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ УСЛУГИ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ СЕ ПОДЧИНЯВА НА ОТДЕЛНИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ И ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ Е НА ВАШ РИСК.
 8. Ограничения на отговорността
  1. ОСВЕН ЗА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ПРЕТЕНЦИИ (ДЕФИНИРАНИ ПО-ДОЛУ):
   1. НИТО ЕДНА СТРАНА НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ НА ПОЛЗВАНЕ, ИЗГУБЕНИ ИЛИ НЕТОЧНИ ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, РАЗХОДИ ЗА ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЯКАКВИ НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ), НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОЦЕСУАЛНАТА ФОРМА, ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ПОРАДИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕБРЕЖНОСТ), ЗАРАДИ СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ, ИЛИ ДРУГО, ДОРИ И СТРАНАТА ДА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАСТЪПВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ; И
   2. ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДАДЕНА СТРАНА КЪМ ДРУГАТА СТРАНА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА РЕАЛНАТА СУМА, ПЛАТЕНА ИЛИ ПЛАТИМА ОТ КЛИЕНТА НА META ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА, ПО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ, АКО НЕ СА ПЛАТЕНИ ИЛИ ПЛАТИМИ ТАКСИ ПО ВРЕМЕ НА ТОЗИ ПЕРИОД, ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДОЛАРА (10 000 $).
  2. За целите на този Раздел 8 „Изключени претенции“ означава: а) отговорността на Клиента, възникваща в съответствие с Раздел 2 (Вашите данни и Вашите задължения); и б) нарушение на задълженията на дадена страна в Раздел 5 (Поверителност), но с изключение на претенциите, свързани с Вашите данни.
  3. Ограниченията в този Раздел 8 ще останат в сила и ще се прилагат дори ако се установи, че частичното обезщетение за щети, посочено в настоящото Споразумение, не е изпълнило основната си цел, и страните са съгласни, че нито една от тях не ограничава или изключва отговорността си за нещо, което не може да бъде ограничено или изключено по закон. Вие приемате и се съгласявате, че нашето предоставяне на Workplace се основава на допускането, че нашата отговорност е ограничена, както е предвидено в това Споразумение.
 9. Срок и прекратяване
  1. Срок. Това Споразумение влиза в сила на датата, на която за първи път сте осъществили достъп до своето копие на Workplace, и продължава да действа, докато не се прекрати, както е позволено в този документ („Срок“).
  2. Прекратяване за удобство. Без да се ограничават правата Ви за прекратяване съгласно параграф 2.г) от Допълнението за обработване на данни, можете да прекратите това Споразумение по всяко време, без причина или по каквато и да е причина, с 30-дневно (тридесетдневно) предизвестие до Meta, като Вашият администратор избере да изтрие Вашето копие от версия на Workplace в рамките на продукта. Meta може също така да прекрати това Споразумение по всяко време, без причина или по каквато и да е причина, с 30-дневно (тридесетдневно) предизвестие към Вас.
  3. Прекратяване и преустановяване от страна на Meta. Meta си запазва правото да прекрати това Споразумение с предизвестие, отправено в разумен срок до Вас, или незабавно да преустанови достъпа Ви до Workplace, ако нарушите това Споразумение или ако смятаме, че е необходимо такова действие, за да се предотвратят вредите за сигурността, стабилността, наличността или целостта на Workplace.
  4. Изтриване на Вашите данни. Meta ще изтрие Вашите данни незабавно след всяко прекратяване на настоящото Споразумение, но разбирате, че изтритото съдържание може да продължи да съществува в резервни копия за разумен период от време, докато се извършва изтриването. Както е посочено в Раздел 2.д), Вие сте изцяло отговорни за създаването на резервни копия на Вашите данни за Ваши собствени цели.
  5. Последици на прекратяването. При всяко прекратяване на настоящото Споразумение: а) Вие и Вашите Потребители трябва незабавно да преустановите използването на Workplace; б) при поискване от страна на Разкриващата страна и при условията на 9.d) Получаващата страна незабавно ще върне или изтрие всяка Поверителната информация на Разкриващата страна, която притежава; в) незабавно ще платите на Meta всички неплатени такси, начислени преди прекратяването; г) ако Meta прекрати настоящото Споразумение без причина в съответствие с Раздел 9.b, Meta ще ви възстанови пропорционална сума на всички предварително платени такси (където е приложимо); и д) ще продължат да се прилагат следните Раздели: 1.c (Ограничения), 2 (Използване на Вашите данни и Вашите задължения) (различни от лиценза на Meta за Вашите данни в Раздел 2.a), 3.b (Законосъобразни разкривания и искания на трети лица), 4 (Плащане) до 12 (Определения). С изключение на случаите, посочени в настоящото Споразумение, упражняването от страна на някоя от страните на каквито и да е средства за защита, включително прекратяването, не засяга каквито и да е други средства за правна защита, които тя може да има по силата на настоящото Споразумение, по закон или по друг начин.
 10. Други акаунти във Facebook
  1. Лични акаунти. За избягване на съмнение Потребителските акаунти се различават от всеки персонален акаунт във Facebook, който Потребителите могат да създават в потребителската услуга на Facebook („Лични акаунти във FB“). Личните акаунти във FB не са предмет на настоящото Споразумение, а по-скоро са предмет на условията на Meta за тези услуги като правоотношение между Meta и съответния потребител.
  2. Workplace и реклами. Ние няма да показваме реклами на трети лица на Вашите Потребители на Workplace и няма да използваме Вашите данни, за да предоставяме или насочваме реклами към Вашите Потребители или да персонализираме преживяването на Вашите Потребители в Личните им акаунти във FB. Meta обаче може да прави съобщения в продуктите или да информира системните администратори за функции, интегрирания или функционалности, свързани с Workplace.
 11. Общи
  1. Промени. Meta може да промени условията на настоящото Споразумение и политиките, посочени или инкорпорирани от това Споразумение, във всеки момент, включително, но не само, Допълнението за обработване на данни и Допълнението за прехвърляне на данни (за да се спази приложим закон за защита на данните), Допълнението за сигурност на данните и Политиката за допустима употреба, като Ви предостави известие по имейл, чрез услугата или по други разумни начини („Промяна“). Като продължите да използвате Workplace 14 (четиринадесет) дни след известието ни, Вие се съгласявате с подобна Промяна.
  2. Приложимо законодателство. Това Споразумение и използването на Workplace от Вас и Вашите Потребители, както и всяка претенция, която може да възникне между Вас и нас, се уреждат и трябва да се тълкуват в съответствие със законите на Съединените американски щати и на щат Калифорния, както е приложимо, без оглед на стълкновителните им норми. Всякакви претенции или съдебни искове, произтичащи от или свързани с това Споразумение или с Workplace, трябва да се подават единствено в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Калифорния или в щатски съд, намиращ се в окръг Сан Матео, като всяка страна с настоящото се съгласява с персоналната юрисдикция на тези съдилища.
  3. Цялостност на Споразумението. Настоящото Споразумение (което включва Политиката за допустима употреба) е цялото съглашение, постигнато между страните по отношение на достъпа до и използването на Workplace от Ваша страна, и заменя всички предходни декларации или договорености, свързани с Workplace. Заглавията са само за удобство, а термини като „включително“ трябва да се тълкуват без ограничение. Това Споразумение е написано на английски език (US), който език ще има приоритет при противоречия с която и да е преведена версия.
  4. Отказ от права и разделност на клаузите. Непривеждането в изпълнение на дадена клауза няма да се счита за отказ; отказите трябва да бъдат в писмена форма, подписани от страната, за която се твърди, че се е отказала от съответното право. Никакви условия в Поръчка за покупка на клиент или бизнес формуляр няма да променят това Споразумение и с настоящото се отхвърлят изрично, като всеки такъв документ ще служи само за административни цели. Ако някоя от клаузите на настоящото Споразумение бъде обявена от компетентна юрисдикция за неприложима, недействителна или противоречаща по друг начин на закона, тази клауза ще бъде тълкувана така, че да постигне най-добре целите си, а останалите клаузи на настоящото Споразумение ще останат да действат с пълна юридическа сила.
  5. Публичност. Всякакви съобщения до медиите или маркетингови кампании за отношенията между страните изискват предварителното писмено одобрение и от двете страни. Независимо от гореизложеното: а) във Вашата собствена фирма можете да популяризирате или да насърчавате използването на Workplace по време на Срока (напр. да насърчавате приемането на Потребител) в съответствие с Насоките за използване на марката на Meta, предоставяни от време на време, и б) Meta има право да посочва Вашето име и статуса Ви на потребител на Workplace.
  6. Възлагане. Нито една от страните не може да възложи това Споразумение или своите права или задължения по настоящото Споразумение без предварителното писмено съгласие на другата страна, с изключение на това, че Meta може да прехвърли това Споразумение без съгласието на някои от своите Свързани лица или във връзка със сливане, реорганизация, придобиване или друго прехвърляне на всички или значителна част от своите активи или ценни книжа с право на глас. В съответствие с гореизложеното настоящото Споразумение ще обвързва и ще бъде действително за правоприемниците на всяка от страните. Неразрешените прехвърляния са нищожни и няма да създават задължения за Meta.
  7. Независим изпълнител. Страните са независими изпълнители. В резултат на това Споразумение не се създава представителство, партньорство, съвместно предприятие или трудова заетост между страните и нито една от страните няма право да обвързва другата.
  8. Без ползващи се трети лица. Това Споразумение е в полза на Meta и Клиента и не е предназначено да ползва определени трети лица, включително Потребители.
  9. Уведомления. Когато прекратявате настоящото Споразумение съгласно Раздел 9.b, Вие трябва да уведомите Meta, като Вашият системен администратор изберете да изтрие Вашето копие на Workplace в рамките на продукта. Всяко друго уведомление съгласно настоящото Споразумение трябва да бъде в писмен вид и изпратено до Meta на следния адрес (както е приложимо): за Meta Platforms Ireland Ltd – 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal; и за Meta Platforms Inc – 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal. Meta може да изпраща уведомления до имейл адреса в акаунта на Клиента. Meta може също така да предоставя оперативни известия относно Workplace или други съобщения, свързани с бизнеса, чрез съобщения до Потребители в рамките на Workplace или видимо публикуване в рамките на Workplace.
  10. Подизпълнители. Meta може да използва подизпълнители и да им позволи да упражняват правата на Meta съгласно настоящото Споразумение, но Meta остава отговорна за спазването на настоящото Споразумение от страна на тези подизпълнители.
  11. Форсмажор. Нито една от страните не носи отговорност пред другата страна за каквото и да е забавяне или неизпълнение на задължение по настоящото Споразумение (с изключение на неизплащане на такси), ако забавянето или неизпълнението се дължи на непредвидени събития, настъпили след подписването на настоящото Споразумение, които са извън разумния контрол на тази страна, като например стачка, блокада, война, терористичен акт, бунт, природно бедствие, срив или намаляване на електричеството, телекомуникациите, мрежите или услугите за данни, или при отказ на лиценз или разрешение от държавен орган.
  12. Уеб сайтове на трети лица. Workplace може да съдържа връзки към уеб сайтове на трети лица. Това не означава, че одобряваме всеки уеб сайт и носим отговорност за действията, съдържанието, информацията или данните на уеб сайтове, за действията на третите лица или за каквито и да било връзки, съдържащи се там, както и за някакви промени или актуализации в тях. Уеб сайтовете на трети лица може да предоставят свои собствени правила и условия на ползване и политики за поверителност, които важат за Вас и Вашите Потребители, и използването на такива уеб сайтове от трети лица не се урежда от това Споразумение.
  13. Контрол на износа и търговски санкции. При използването на Workplace Клиентът се съгласява да спазва всички закони и разпоредби за внос и износ на Съединените американски щати и други приложими юрисдикции, както и всички приложими санкции или търговски ограничения. Без да се ограничава горепосоченото, Клиентът декларира и гарантира, че: (а) не е включен в нито един правителствен списък на САЩ за забранени или ограничени лица; б) не е обект на каквито и да било приложими икономически санкции или търговски ограничения на ООН, САЩ, ЕС или други приложими икономически санкции или търговски ограничения; и в) няма дейности или Потребители в държава, подложена на всеобхватни търговски санкции на САЩ.
  14. Условия за използване от Орган на власт. Ако сте Орган на власт, Вие декларирате, че (i) никакви приложими закони, политики или принципи не Ви ограничават от договарянето и изпълнението или приемането на изпълнението на което и да е условие на това Споразумение, (ii) не са налице приложими закони, правила или принципи, които правят някое правило или условие на това Споразумение неприложимо спрямо Вас или някой съответен Орган на власт, (iii) имате правомощията или правния капацитет по силата на приложими закони, политики и принципи да представлявате и обвързвате всеки съответен Орган на власт с условията на настоящото Споразумение; и (iv) сключвате това Споразумение въз основа на безпристрастно решение относно стойността на Workplace за Вас и Вашите Потребители и не е налице неправомерно поведение или конфликт на интереси, който да повлияе на Вашето решение да сключите това Споразумение. Не сключвайте това Споразумение, ако не можете да направите декларациите в този раздел 11.н). Ако Орган на власт сключи това Споразумение в нарушение на раздел 11.н), Meta има право да избере да прекрати това Споразумение.
  15. Препродавачи. Имате възможност за достъп и използване на Workplace чрез Препродавач. В случай че получавате достъп и използвате Workplace чрез Препродавач, единствено Вие носите отговорност за: (i) всякакви свързани права и задължения във Вашето приложимо споразумение с Вашия Препродавач, и (ii) доколкото се отнася за правоотношението между Вас и Meta, всякакъв достъп от страна на Препродавача до Вашето копие на Workplace, данните Ви и всякакви Потребителски акаунти, които евентуално създавате за Вашия Препродавач. Освен това, в случай че получавате достъп и използвате Workplace чрез Препродавач, Вие се съгласявате, че Потребителските условия на Препродавача ще имат приоритет пред противоречащите им условия на това Споразумение.
 12. Определения
  В настоящото Споразумение, освен ако не е посочено друго:
  Политика за допустима употреба“ означава правилата за използване на Workplace, които може да се намерят на www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, както може да се изменят понякога.
  Свързано лице“ означава юридическо лице, което пряко или непряко притежава или контролира, се притежава или е контролирано от или е под съвместна собственост или контрол с дадена страна, където „контрол“ означава правомощието за ръководене на управлението или делата на юридическото лице, а „собственост“ означава 50% (или, ако приложимата юрисдикция не допуска контролен пакет, максималният процент, позволен от това право) или повече от собствеността на ценните книжа на дружеството с право на глас или равностойни акции с право на глас. За целите на това определение Орган на власт не е свързано лице на друг Орган на власт, освен ако изцяло контролира този друг Орган на власт.
  Допълнение за обработване на данни“ означава приложението за обработване на данни, прикрепено и представляващо част от настоящото Споразумение, включително всички условия, посочени в него.
  Допълнение за сигурност на данните“ означава приложението за сигурността на данните, прикрепено към и представляващо част от настоящото Споразумение.
  Орган на власт“ означава всяка държава или юрисдикция в света, включително, но не само, всяко държавно, местно, общинско, регионално или друго звено или политическо подразделение на държавната власт, всяка правителствена организация, инструмент, предприятие или друго образувание, създадено, притежавано или контролирано от държавата, както и всеки представител или пълномощник на някое от гореизброените.
  Закони“ означава всички приложими местни, щатски, федерални и международни закони, регламенти и конвенции, включително, но не само, свързаните с неприкосновеността на личния живот и трансфера на данни, международните съобщения, износа на технически или лични данни и обществените поръчки.
  Препродавач“ означава трета страна – партньор, който има валидно споразумение с Meta, оправомощаващо го да препродава и улеснява достъпа до Workplace.
  Потребителски условия на Препродавача“ означава условията на https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms заедно със спорадичните им актуализации, които съставляват част от Споразумението и са допълнителните условия между страните, приложими за Вас, ако получавате достъп и използвате Workplace чрез Препродавач.
  Потребители“ означава всички служители, изпълнители или други физически лица, както Ваши, така и на Вашите Свързани лица, на които разрешавате достъп до Workplace.
  Workplace“ означава услугата Workplace, която правим налична за Вас съгласно това Споразумение, и всички последващи нейни версии, включително всички уеб сайтове, приложения, онлайн услуги, инструменти и съдържание, което имаме право да Ви предоставим съгласно това Споразумение, както може да се изменя понякога.
  Вашите данни“ означава а) всяка информация за контакт или данни за регистрация на мрежа или акаунт, която Вие или Вашите потребители изпращате на Workplace; б) всяко съдържание или данни, които Вие или Вашите Потребители публикувате, споделяте, импортирате или предоставяте на Workplace; в) информацията, която събираме, когато Вие или Вашите потребители се свържете с нас или ни ангажирате за поддръжка по отношение на Workplace, включително информация за хардуера, софтуера и други подробности, събрани във връзка с инцидента за поддръжка; и г) всяка употреба или функционална информация (напр. IP адреси, типове браузъри и операционни системи и идентификатори на устройства) относно начина, по който Потребителите си взаимодействат с Workplace.
  Вашите политики“ означава всички Ваши приложими политики за служители, системи, поверителност, човешки ресурси, жалби или други политики.Допълнение за обработване на данни

 1. Определения
  В настоящото Допълнение за обработване на данни „ОРЗД“ означава Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), а „Администратор“, „Обработващ лични данни“, „Субект на данни“, „Лични данни“, „Нарушение на сигурността на лични данни“ и „Обработване“ имат същото значение като посоченото в ОРЗД. „Обработени“ или „Обработка“ се тълкуват в съответствие с определението за „Обработване“. Препратките към ОРЗД и неговите разпоредби включват ОРЗД, както е изменен и включен чрез препратка като неразделна част в законодателството на Обединеното кралство. Всички други дефинирани термини в настоящия документ имат същото значение като посоченото някъде другаде в това Споразумение.
 2. Обработване на данни
  1. При извършването на своите дейности като Обработващ лични данни съгласно това Споразумение във връзка с каквито и да е Лични данни във Вашите данни („Вашите лични данни“) Meta потвърждава, че:
   1. продължителността, предметът, естеството и целта на Обработването ще бъдат, както е указано в Споразумението;
   2. типовете Обработвани лични данни ще включват тези, които са указани ни при дефинирането на Вашите данни;
   3. категориите Субекти на данни включват Вашите представители, Потребители, както и всички други физически лица, идентифицирани или подлежащи на идентифициране от Вашите лични данни; и
   4. Вашите задължения и права като Администратор на данни във връзка с Вашите Лични данни са изложени в това Споразумение.
  2. Доколкото Meta извършва Обработване на Вашите Лични данни съгласно или във връзка със Споразумението, Meta ще:
   1. обработва Вашите Лични данни само в съответствие с Вашите указания, както е посочено в това Споразумение, включително по отношение на предаването на Вашите Лични данни при условията на изключенията, разрешени от чл. 28, параграф 3, буква а) от GDPR;
   2. гарантира, че тези нейни служители, упълномощени да извършват Обработване на Вашите Лични данни съгласно Споразумението, са ангажирани с поверителността или са обвързани със съответното законоустановено задължение за запазване на поверителността във връзка с Вашите Лични данни;
   3. въвежда технически и организационни мерки, посочени в Допълнението за сигурността на данните;
   4. уважава условията, споменати по-долу в Раздели 2 в) и 2 г) на това Допълнение за обработване на данни, когато назначава Подизпълнители;
   5. Ви съдейства чрез подходящи технически и организационни мерки, доколкото това е възможно чрез Workplace, за да Ви позволи да изпълнявате своите задължения за отговаряне на искания за упражняване на права на Субекти данни от даден субект на данни съгласно Раздел III на GDPR;
   6. Ви съдейства при осигуряването на спазването на Вашите задължения съгласно членове от 32 до 36 на ОРЗД, като се вземат предвид характерът на Обработването и информацията, налична за Meta;
   7. при прекратяване на Споразумението изтрива Личните данни съгласно Споразумението, освен ако законодателството Европейския съюз или на държава членка изисква Личните данни да се запазят;
   8. прави налична за Вас информацията, описана в това Споразумение и чрез Workplace, изпълнявайки задължението на Meta да предоставя цялата информация, която е необходима за доказване на спазването на задълженията на Meta съгласно чл. 28 на ОРЗД; и
   9. на годишна база осигурява одитор, явяващ се трето лице, по избор на Meta, който да извърши проверка SOC 2 тип II или друг стандарт на отрасъла на контролите на Meta, свързани с Workplace, като Вие упълномощавате този одитор, явяващ се трето лице, с настоящия документ. По Ваша заявка Meta ще Ви предоставя копие на своя текущ към момента доклад от проверката и този доклад ще се счита за Поверителна информация на Meta.
  3. Вие упълномощавате Meta да предава подизпълнение на своите задължения за Обработване на данни съгласно настоящото Споразумение на Свързани лица на Meta и на други трети страни, списък на които Meta ще Ви предостави при писмено искане. Meta ще прави това само чрез писмено споразумение с такъв Подизпълнител, който налага същите задължения за защита на данните на Подизпълнителя, като наложените на Meta съгласно това Споразумение. Когато този Подизпълнител не изпълни тези задължения, Meta ще бъде изцяло отговорна пред Вас за изпълнението на задълженията за защита на данните на този Подизпълнител.
  4. Когато Meta ангажира допълнителни или заместващи Подизпълнители, Meta ще Ви информира за тези допълнителни или заместващи Подизпълнители не по-късно от 14 (четиринадесет) дни предварително за назначаването на тези допълнителни или заместващи Подизпълнители. Имате право да възразите срещу ангажирането на тези допълнителни или заместващи Подизпълнители в рамките на 14 (четиринадесет) дни от информирането Ви от страна на Meta, като прекратите Споразумението незабавно с писмено известие до Meta.
  5. Meta Ви информира без ненужно забавяне, когато узнае за Нарушение на сигурността на личните данни, свързано с Вашите Лични данни. Такова известие включва към момента на уведомлението или възможно най-скоро след него съответни подробности за характера на Нарушението на сигурността на Личните данни, когато е възможно, включително броя на Вашите засегнати записи, категорията и приблизителния брой засегнати Потребители, очаквани последици от нарушението на сигурността и всякакви действителни или предлагани средства, когато е уместно, за намаляване на възможните негативни ефекти на нарушението.
  6. До степента, до която ОРЗД или законите за защита на данните в ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария са приложими за Обработването на Вашите данни съгласно настоящото Допълнение за обработване на данни, Допълнението за прехвърляне на европейски данни е приложимо за прехвърляне на данни от Meta Platforms Ireland Ltd и формира част, както и е включено чрез препратка в настоящото Допълнение за обработване на данни.
 3. Условия за обработващ в САЩ
  1. До степента, до която Условията за обработващ в САЩ на Meta са приложими, те представляват част от настоящото Споразумение и са включени в него чрез препратка, с изключение на Раздел 3 (Задължения на Компанията), който е изрично изключен.

Допълнение за сигурност на данните

 1. Правно основание и цел
  Този документ описва минималните изисквания за сигурност, приложими за предоставянето на Workplace към Вас от страна на Meta.
 2. Система за управление на сигурността на информацията
  Meta е създала и ще поддържа Система за управление на сигурността на информацията (ISMS), предназначена да прилага стандартните за отрасъла практики за сигурност на информацията, приложими за предоставянето на Workplace. ISMS на Meta е разработена така, че да предпазва от неразрешен достъп, разкриване, използване, загуба или промяна на Вашите данни.
 3. Процес на управление на риска
  Сигурността на информацията и съоръженията за обработване на информация, включително ИТ инфраструктура и физическите съоръжения, се основават на оценка на риска. Оценката на риска на Workplace ще се извършва на регулярен принцип.
 4. Организационна и информационна сигурност
  Meta има определен Служител по сигурността с обща отговорност за сигурността в организацията. Meta има определен персонал, който носи отговорност за надзора на сигурността на Вашето копие на Workplace.
 5. Физическа и екологична сигурност
  Мерките за сигурност на Meta включват контроли, предназначени да осигурят разумна гаранция, че достъпът до съоръженията за физическа обработка е ограничен до упълномощени лица и че са установени екологични контроли за откриване, предотвратяване и контрол на унищожаването поради опасност за околната среда. Контролите включват:
  Контролите включват:
  • Регистриране и проверка на всеки физически достъп до съоръжението за обработка на данни от служители и изпълнители;
  • Системи за наблюдение с камерите в критичните входни точки към съоръжението за обработка на данни;
  • Системи за наблюдение и контрол на температурата и влажността на компютърното оборудване; и
  • Захранващи и резервни генератори.
  Meta въвежда стандартни процедури за отрасъла за защитено изтриване и изхвърляне на данни на електронни медии съгласно Споразумението.
 6. Сегрегация
  Meta ще създаде технически механизми, предназначени да гарантират, че данните Ви са логически отделени от данните на други клиенти и че Вашите данни са достъпни само за упълномощени потребители.
 7. Персонал
  1. Обучение
   Meta гарантира, че всички служители с достъп до Вашите данни преминават обучение за сигурността.
  2. Скрининг и проверки на миналото.
   Meta ще:
   • Има процес за потвърждаване на самоличността на персонала, работещ с Вашето копие на Workplace.
   • Има процес за извършване на фонови проверки на персонала, работещ с Вашето копие на Workplace, в съответствие със стандартите на Meta.
   Meta ще предостави лични идентификационни карти със снимка и изписано име на целия персонал, работещ с Вашето копие на Workplace. Идентификационни карти се изискват за влизане във всички помещения и съоръжения на Meta.
  3. Нарушаване на сигурността от персонала
   Meta ще установи санкции за неразрешен или недопустим достъп до личните Ви данни от персонала на Meta, включително наказания до и включително прекратяване на работните взаимоотношения.
 8. Тестване на сигурността
  Meta извършва редовни тестове за сигурност и уязвимост, за да прецени дали ключовите контроли са въведени правилно и работят ефективно.
 9. Контрол на достъпа
  1. Управление на потребителски пароли
   Meta следва да има установен процес за Управление на потребителски пароли, предназначен да гарантира, че паролите са лични и недостъпни за неупълномощени лица, включително като минимум:
   • Предоставяне на пароли, включително потвърждаване на самоличността на потребителя преди издаване на нова, заместваща или временна парола.
   • Шифроване на всички пароли, когато се съхраняват в компютърни системи или се предават през мрежата.
   • Промяна на всички пароли по подразбиране от доставчиците.
   • Силни пароли в зависимост от предназначението им.
   • Потребителска осведоменост.
  2. Управление на потребителския достъп
   Meta ще внедри процес за промяна и/или оттегляне на права за достъп и потребителски идентификатори без неоправдано забавяне. Meta следва да има процедури за отчитане и отнемане на компрометирани идентификационни данни за достъп (пароли, символи и т.н.) денонощно. Meta ще имплементира подходящи свързани със защитата регистри, включително ИД на потребител и времево клеймо. Часовникът трябва да бъде синхронизиран с NTP.
   Следващите събития като минимум трябва да се регистрират:
   • Разрешени промени;
   • Неуспешна и успешно удостоверяване и опити за достъп; и
   • Операции за четене и писане.
 10. Сигурност на комуникациите
  1. Безопасност на мрежата
   Meta внедрява технология, която е в съответствие със стандартите на отрасъла за мрежова сегрегация.
   Отдалеченият мрежов достъп изисква шифровани комуникации чрез използване на защитени протоколи и използване на многофакторно удостоверяване.
  2. Защита на данни при предаване
   Meta привежда в действие използване на подходящи протоколи, предназначени за защита на поверителността на данните при предаване през публични мрежи.
 11. Оперативна безопасност
  Meta ще създаде и поддържа програма за управление на уязвимостта за Workplace, която включва дефиниране на ролите и отговорностите, специална собственост за мониторинга на уязвимостта, оценка на риска от уязвимост и внедряване на поправки.
 12. Управление на инциденти, свързани със сигурността
  Meta създава и поддържа план за реагиране при инциденти със сигурността за мониторинг, откриване и справяне с евентуални инциденти, свързани със сигурността, засягащи Вашето копие на Workplace. Планът за реагиране при инциденти със сигурността най-малко включва определяне на роли и отговорности, съобщения и анализ на причините, включително анализ на основната причина и планове за възстановяване на последиците.
  Meta ще наблюдава Workplace за всякакви нарушения на сигурността и злонамерена дейност. Процесът на мониторинг и техниките за откриване трябва да са проектирани така, че да позволяват откриването на инциденти, свързани със сигурността, засягащи Вашето копие на Workplace, съобразно текущото разузнаване на заплахите за сигурността.
 13. Бизнес общност
  Meta трябва да поддържа план за непрекъснатост на бизнеса за реагиране при извънредни ситуации или други критични ситуации, които биха могли да навредят на Вашето копие на Workplace. Meta официално ще преразглежда плана си за непрекъснатост на бизнеса поне веднъж годишно.
Последна актуализация: 27 март 2023 г.